INVESTIGATION OF METACOGNITION AWARENESS LEVELS AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS

Authors

Abstract

The aim of this study was to analyze middle school students' metacognition awareness levels and problem solving skills. The research was carried out with a total of 1595 middle school students studying in the 5th, 6th, 7th, and 8th grades in a middle school in a city of the Central Anatolia Region. The metacognitive awareness scale (MAS) form B for children developed by Karakelle and Saraç (2007) and the problem solving inventory (PSI) for middle school level students developed by Serin and Saygılı (2010) were used as instruments. The research was developed in accordance with the survey model, which is one of the quantitative research methods. The SPSS program was used for analysis. Descriptive statistics, normality tests, correlation analysis, independent samples t test, and one-way variance analysis were run. For this study, the Cronbach Alpha value of the metacognitive awareness scale (MAS) for middle school students was found to be .84 and the problem-solving inventory (PSI) for children at the middle school level was found to be .65. Metacognition levels of females were higher than the males. Females and males were at the same level in the problem solving inventory. In the study, it was concluded that the metacognition awareness levels and problem solving skills were significantly different at different grade levels.

Keywords: Metacognition, middle school, problem solving skills.

REFERENCES

Alan, S., & Özsoy, G. (2019). Problem genişletme etkinliklerinin problem çözme başarısına ve üstbilişe etkisi [Effect of problem extending activities on problem solving and metacognition]. Ahi Evran University Journal of Institute of Social Sciences, 5(2), 439-458.

Akpunar, B. (2011). Biliş ve üstbiliş (Metabiliş) kavramlarının zihin felsefesi açısından analizi [The analysis of the concepts of cognition and metacognition in terms of the philosophy of mind]. Electronic Turkish Studies, 6(4), 353-365.

Altun, M. (1995). İlkokul 3, 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin problem çözme davranışları üzerine bir çalışma [A Study on the problem solving behaviours of the elementary school students in the 3th. 4th. and 5th. grades]. Unpublished doctoral thesis, Hacettepe University, Instituite of Social Sciences, Ankara.

Aşık, G., & Erktin, E. (2019). Üstbilişsel deneyimlerin üstbiliş bilgisi ile problem çözme ilişkisindeki aracılık etkisi [Metacognitive experiences: Mediating the relationship between metacognitive knowledge and problem solving]. Education and Science, 197, 85-103.

Bağçeci, B., Döş, B., & Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi [An Analysis of metacognitive awareness levels and academic achievement of primary school students]. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 8(16), 551-566.

Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi [The examination of metacognitive skills of fifth grade students in terms of their levels of solving verbal math problems]. Unpublished masters thesis, Çukurova University, Adana.

Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizi [Basics of data analysis with SPSS]. Ankara: Anı Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Academy.

Clark, R. (1998). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), 445-459.

Çimen, M. (2015). Fen ve sağlık bilimleri alanında SPSS uygulamalı veri analizi [Applied data analysis with SPSS at sicence and medicine subject areas]. Ankara: Palme Publishing.

Demir, M. F., & Baloğlu, N. (2020). Lise son sınıf öğrencilerinin üstbiliş becerileri ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişki [Relationship between metacognition skills and academic procrastination behaviors of the high school students]. Ahi Evran University Journal of Institute of Social Sciences, 6(1), 242-259.

Demirtaş, H., & Dönmez, B. (2008). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin algıları [Secondary school teachers’ perceptions about their problem solving abilities]. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 9(16), 177-198.

 

Dunlosky, J., & Metcalfe, J. (2009). Metacognition. USA: Sage Publications.

Evran, S., & Yurdabakan, İ. (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeylerinin incelenmesi [Investigating the metacognition awareness of 6th, 7th, and 8th grade primary students]. Journal of Research in Education and Teaching, 2(1), 213-220.

Flawell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911.

Flawell, J. H. (1985). Cognitive development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw Hill Book Company.

Gamgam, H., & Altunkaynak, B. (2017). Parametrik olmayan yöntemler: SPSS uygulamalı [Non-parametric methods: Application of SPSS]. Ankara: Seçkin Publishing.

Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1988). Educational Psychology, (4th Ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin Company.

George, D., & Mallery, P. (2001). SPSS for Windows step by step: A simple guide for reference. Boston: MA: Allyn and Bacon.

Groebner, D. F., Shannon, P. W., Fry, P. C., & Smith, K. D. (2005). Business statistics: A decision making approach. Pearson Prentice Hall.

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri [Research methods in social sciences]. Ankara: Pegem Publishing.

Hollingworth, R., & McLoughlin, C. (2001). Developing science students’ metacognitive problem solving skills online. Australian Journal of Educational Technology, 17(1), 50-63.

Huitt, W. (1997). Metacognition educational psychology interactive. Valdosta: Valdosta State.

İnan, G. (2015). Ortaokul öğretmenlerinin problem çözme becerileri ve duygusal zeka ilişkisi [Secondary school teachers relati̇on of emoti̇onal i̇ntelli̇gence and problem solvi̇ng abi̇li̇ti̇es]. Unpublished masters thesis, İstanbul University, İstanbul.

Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri [Multivariate statistical techniques with SPSS]. Ankara: Asil Publishing.

Kaplan, A., Duran, M., & Baş, G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel üstbiliş farkındalıkları ile problem çözme beceri algıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi [Examination with the structural equation modeling of the relationship between mathematical metacognition awareness with skill perception of problem solving of secondary school students]. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 17(1), 1-16.

Karakelle, S. (2012). Üst bilişsel farkındalık, zekâ, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar [Interrelations between metacognitive awareness, perceived problem solving, intelligence and need for cognition]. Education and Science, 37(164), 237-250.

Karakelle, S., & Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst biliş farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) B Formu [Validity and factor structure of Turkish versions of the metacognitive awareness inventory for children (Jr. MAI) - A and B forms]. Turkish Psychological Articles, 10(20), 87-103.

Karakelle, S., & Saraç, S. (2010). Üst biliş hakkında bir gözden geçirme: Üst biliş çalışmalarımı yoksa üst bilişsel yaklaşım mı? [A Review on metacognition: Metacognitive research or metacognitive approach?] Turkish Psychological Articles, 13(26), 45-60.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1977). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. VA: The National Council of Teachers of Mathematics.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1991). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. VA: The National Council of Teachers of Mathematics.

Özdamar, K. (2018). Eğitim sağlık ve sosyal bilimler için SPSS uygulamalı temel istatistik [Basic statistics with SPSS application at the education medicine and soial sciences]. Eskişehir: Nisan Publishing.

Öztürk, B., & Kurtuluş, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyi ile matematik öz yeterlik algısının matematik başarısına etkisi [The Analysis of the effect of metacognitive awareness and mathematics self-efficacy perceptions on mathematics achievement of middle school students]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 762-778.

 

Polya, G. (1944). How to solve it. Garden City, NY: Doubleday.

Polya, G. (2017). Nasıl çözmeli? Matematiksel yönteme yeni bir bakış [How to solve it: A new aspect of mathematical method] (1. Edition). (B. S. Soyer, Translated) Ankara: TÜBİTAK Popular Science Books.

Posamentier, A., & Krulick, S. (2016). Matematikte problem çözme 3-6. sınıflar [Problem solving in mathematics, grades 3-6: powerful strategies to deepen understanding] (L. Akgün, T. Kar and M. F. Öçal, Translated). Ankara: Pegem Academy.

Robson, C. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri gerçek dünya araştırmaları [Real world research: A resource for social scientists and practitioner-researchers] (Ş. Çınkır and N. Demirkasımoğlu, Editors.). Ankara: Anı Publishing.

Schoenfeld, A. (1985). Mathematical problem solving. San Diego: Academic Press.

Schunk, D., & Pajares, F. (2001). The development of academic self-efficacy. San Diego: Academic Press.

Schwartz, B. L., & Perfect, T. J. (2002). Introduction: Toward an applied metacognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Selçuk, Z. (2000). Gelişim öğrenme [Developmental learning]. Ankara: Nobel Publishing.

Serin, O., Serin, N. B., & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri'nin (ÇPÇE) geliştirilmesi [Developing problem solving inventory for children at the level of primary education (PSIC). Elementary Education Online, 9(2), 446-458.

Souviney, R. J. (1989). Learning to teach mathematics. London: Merrill Publishing.

Subaşı, G. (1999). Bilişsel öğrenme yaklaşımı bilgiyi işleme kuramı [Cognitive learning approach information processing theory]. Vocational Education Journal, 1(2), 27-36.

Tabachnick, B., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston, MA: Pearson.

Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı nicel veri analizi [Quantitative data analysis with SPSS at the social sciences]. Ankara: Pegem Academy.

Temur, T., Kargın, T., Bayar, S., & Bayar, V. (2010). Metacognitive awareness of grades 6, 7 and 8 students in reading process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 4193-4199.

Topçu, M., & Tüzün, O. (2009). İlköğretim öğrencilerinin biliş ötesi ve epistemolojik inançlarıyla fen başarıları, cinsiyetleri ve sosyoekonomik durumları [Elementary students’ metacognition and epistemological beliefs considering science achievement, gender and socioeconomic status]. Elementary Education Online, 8(3), 676-693.

Umay, A. (2002). Öteki matematik [The other mathematics]. Hacettepe University Journal of Education, 23(1), 275-281.

Victor, A. (2004). The effects of metacognitive instruction on the planning and academic achievement of first and second grade children. Unpublished doctoral dissertation, Graduate College of the Illinois Istitute of Technology, Chicago, USA.

Woodward, J., Beckmann, S., Driscoll, M., Franke, M., Herzig, P., Jitendra, A., Koedinger, K. R., & Ogbuehi, P. (2012). Improving mathematical problem solving in grades 4 through 8. It is downloaded from the web address of http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/mps_pg_052212.pdf on 06.07.2020.

Yaratan, H. (2017). Sosyal bilimler için temel istatistik [Basic statistics for social sciences]. Ankara: Anı Publishing.

Downloads

Published

2020-12-31

Issue

Section

Research Article