OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON THE HISTORY SUBJECTS IN THE 4TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM

Authors

Abstract

The purpose of this study is to determine the opinions of primary school teachers regarding the history subjects found in the primary school 4th grade coursework in scope of the year 2018 Social Studies Course Curriculum. The study utilized survey technique in a qualitative research paradigm. Data were gathered through interviews and document analysis technique. The study group for the study comprised of 20 teachers working in Ankara and İzmir who participated in the study on voluntary basis. The descriptive analysis method was used for analysis of the data, and data presentation was based on frequencies and percentages. Results showed that 1) the history subjects in the Social Studies curriculum are insufficient in relevance to purposes of the course and in regard of achievement of gains, 2) the subjects fail to endear history courses to the student and 3) the time allotted for history subjects in the curriculum is insufficient. It was concluded that the methods and techniques recommended for history teaching are insufficient, that teachers face significant difficulties in teaching history subjects, that the subjects are not qualified to create an awareness of history in students, and that while the history subjects defined under curriculum gains are congruent with the values, qualifications and basic abilities defined in the curriculum, the coherence between the subjects and targeted gains should be improved. In regard of improvement of history lessons the teachers recommend use of visuals, organization of research and study trips to historic locations, objectification of abstract contents to render them more compatible for the level of children, to include less gains and more activities, and to provide teachers with seminars regarding history teaching and teaching methods.

Keywords: Primary school history teaching, social studies teaching, primary school curriculum, teacher opinions

REFERENCES

Akbaba, B. (2019). 2017 Ortaöğretim tarih dersi 9-11 öğretim programında yer alan “ders kitabi yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar”ın 9. sınıf tarih ders kitabındaki yansımaları [The reflections of “points to consider in writing textbooks” contained in the 2017 secondary education history 9-11 curriculum in the ninth grade history textbook]. Turkish History Education Journal (TUHED), 8(1), 1-26.

Akbaba, B. (2005a). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı [Photograph udage in history education]. Ahi Evran University journal of Kırşehir Education Faculty, 6(1), 185-197. 

Akbaba, B. (2005b). İnkılap tarihi öğretiminde fotoğraf kullanımı. The Journal of Turkish Educational Sciences, 3(1), 65-78. 

Akbaba, B., Keçe, M., & Erdem, M. (2012). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortam kullanımının öğrencilerin zaman kronoloji ve değişim-sürekliliği algılama becerilerine etkisi [Effect of using multi-media to students’ time-chronology skills and perception skills of students’ change-continuity].  Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 14(2), 237-257.

Alabaş, R. (2007). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde kanıt temelli öğrenme modeli: Bir eylem araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, [Evidence based learning model in the 6st grade primary school, social studies lesson: An action research. Marmara Univeristy]. Marmara University Institute of Educational Sciences, İstanbul.

Berk, A. N. (2017). Tarihi mekânların tarih dersinde kullanılmasına bir örnek: Proje Talok-O. Milli Eğitim. 46(214), 389-394.

Berk, A. N. (2012).Tarihsel canlandırmanın tanımı, sınıflandırılma çabası, tarih eğitimi ile olan ilişkisi [The definition of historical reenactment, classification effort, its relation with history education], Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkıc, 7(3), 75-95. 

Aktekin, S., & Ceylan, D. (2012). 9. sınıf yeni tarih dersi öğretim programı ile ilgili öğretmen görüşleri. [Teachers’ views on the new (2007) ninth grade history curiıculum in Turkey]. Milli Eğitim, 42(194), 253-268.

Arseven, A., Dervişoğlu, F. M., & Uludağ, C. (2015). Ortaöğretim 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin tarihe ilişkin algıları ve tarih bilinci oluşumlarının incelenmesi [The perceptions of secondary school 9th, 10th and 11th grade students with regard to history and history consciousness]. Cumhuriyet International Journal of Education. 4 (1), 65-82.

Ata, B. (2013). Sosyal bilgiler eğitiminde müzelerin önemi. (Ed. Turan, R. & Ulusoy, K.). Sosyal Bilgilerin Temelleri.  Ankara: Pegem Akademi.

Ata, B. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde müzeler. (Ed. Şimşek, A. & Kaymakçı, S.). Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Avcı, A. A., İbret, B. Ü., & Avcı, E. K. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatanseverlik değerinin kazandırılmasına yönelik görüşleri [Social studies teachers’ views related with the value of the patriotism is given at social sciences]. Elementary Education Online, 16(4), 1558-1574.

Aydemir, M. (2017.) Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarının ortaokul sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan beceriler açısından incelenmesi [Examination of middle school social sciences text books in terms of skills ıncluded in the middle school social sciences course curriculum]. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES). 3(2), 1-17.

Belenli, T., & Avaroğulları, A. K. (2017). 20. yüzyılda Türkiye’de kadın konusunun tarih derslerinde öğretimine yönelik bir değerlendirme: Türk Kadınlar Birliği ve faaliyetleri [An evaluation towards the teaching of history of women in Turkey in the 20th century: Turkish women's union and activities]. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences. 19 (2), 287-310.

Berberoğlu, E.O. & Berberoğlu, B. (2015). Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda eğitim programlarında “tarihsel empati ve küresel vatandaşlık” kavramlarının karşılaştırması [Çanakkale Wars and Anzac Day coverage in Turkey and New Zealand education programs “historical empathy and global citizenship” concepts of comparison]. Çanakkale Onsekiz Mart University The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies, 18, 657-666.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Publishing

Çatak, M. (2015). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitim programlarının incelenmesi [An Investigation of Social Studies Educational Programs in Turkey]. Ekev Akademi Dergisi, 62, 69-93.

Demirel, M., & Turan, İ. (2015). Karşılaştırmalı lise tarih programları. Tarih Öğretim Yöntemleri [in Turkish], Ed. Muammer Demirel, 2. Baskı, Ankara: Pegem Akademi 217- 240.

Dinç, E. (2011). Eski ve yeni ortaöğretim tarih programlarının amaç ve içerik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi [A comparative investigation of the previous and new secondary history curriculum: The issues of the definition of the aims and objectives and the selectionof curriculum content]. Educational Administration: Theory and Practice, 11(4), 2135-2153.

Dilek, D. (2007). Tarih derslerinde öğrenme ve düşünce gelişimi [in Turkish]. Ankara: Nobel Publishing

Dilek, D. & Alabaş, R. (2010). Öğrencilerde tarihsel düşünce gelişimi. Tarih nasıl öğretilir? Tarih öğretmenleri için özel öğretim yöntemleri [in Turkish], İstanbul: Yeni İnsan.

Dolmaz, M., & Kılıç, R. (2017). Sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde aktif öğrenme ve öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi [Evaluation of active learning under the light of teacher views in the teaching of social sciences history subjects]. International Journal of Field Education, 3(1), 42-59.

Er, A. R., & Bayındır, N. (2015). Sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin tarih konularının öğretimine ilişkin değer kazanımı ile öğretim programı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi [Determining the opinions of teachers regarding to teaching history subjects in the context of social studies]. Usak University Journal of Social Sciences, 8(4), 357-379.

Ersoy, A. F. (2016). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğrencilerinin algısı [Social studies teachers' and students' perception of the citizenship and democracy education course]. İnönü University journal of The Faculty of Education, 17(3), 67-83.

Görmez, E. (2018). Güncellenen sosyal bilgiler programının politik okuryazarlık becerisi bakımından yeterliliği [A study on the adequacy of the updated social studies program in terms of political literacy skill]. Anemon Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, 6(18), 109-114.

Karasu Avcı, E., & Faiz, M. (2018). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları “etkin vatandaşlık” öğrenme alanında yer alan becerilerin ve değerlerin incelenmesi [Investigation of the skills and values taking place in “effective citizenship” theme in 4th and 5th grade social studies text books]. International Journal of New Aproaches in Social Studies, 2(1), 1-21.

Kaya, K., & Perihan, M. (2017). Öğretmenlerin ve öğrencilerin 9. sınıf tarih müfredatı ve ders kitabı hakkındaki görüşleri [The opinions of teachers and students about the 9th grade history curriculum and textbook]. YYU Journal of EducationFaculty, 14(1), 966-1002.

Kısa, Y. & Gazel, A. A. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde müze kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Afyonkarahisar Müzeleri) [Social studies teacher and student evaluation of teaching museum of use of opinions (Museums Afyonkarahisar)]. Internatıonal Journal of Fıeld Educatıon, 2(1), 51-83.

Öner, G. (2015).  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ‘okul dışı tarih öğretimi’ne ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Examination of the opinions of social studies teachers about outdoor history teaching].  Turkish History Education Journal, 4(1), 89-121.

Örücü, D. & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: nitel bir analiz [The state of educational administration scholarship in Turkey from the scholars’ perspectives: A qualitative analysis]. Educational Administration: Theory and Practice, 17(2), 167-197.

Özdemir, K. (2017). Tarih dersi öğretim programının değerler eğitimi açısından incelenmesi [Examınatıon of ın terms of approaches of values educatıon]. IJETSAR-International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4, 240-257.

Pala, F. & Şimşek, A. (2016). Sosyal bilgiler derslerinde tarihlerin (dates) öğretimi [Teaching dates in socıal studies]. Turkish History Education Journal, 5(1), 136-156.

Safran, M., & Şimşek, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi [Development of historical time concept in elementary school’s students]. Elementary Education Online, 5(2), 87-109.

Şimşek, A. (2016), Yayın kritiği: taslak tarih öğretim programı (eleştiriler-öneriler). Turkish History Education Journal, 5(1), 316-3.

Şimşek, A., & Alaslan, F. (2017). Türkiye’de tarih öğretim programları (Müfredat) üzerine yapılmış çalışmalara genel bir bakış. Türkiye’de Tarih Araştırmaları El Kitabı [in Turkish] (Ed. İsmail H. Demircioğlu ve Ebru Demircioğlu), 291-306, Ankara: Pegem Akademi.

Şimşek, A. (2017). Türkiye’de tarih eğitimi [in Turkish] (Ed.), Ankara: Pegem Akademi

Turan, İ. (2018). Lise tarih öğretmenlerinin öğretim programı geliştirme süreci ve güncellenen öğretim programlarına dair görüşleri. V. Uluslararası tarih Sempozyumu (ekitap),10-12Mayıs, İstanbul, 603-614.www.research gate .net/ publication / 330089240.

Turan, R. (2015). Tarih öğretmenlerinin lise tarih derslerinin genel amaçlarının öğrencilere kazandırılma düzeylerine ilişkin görüşleri (Ankara ili örneği) [History teachers' opinions concerning the acquisition levels of general objectives of high school history courses for students (sample of Ankara province)]. Turkish Journal of Educational Studies, 2(3), 139-180.

Ulusoy, K., & Erkuş, B. (2015). Sosyal bilgiler dördüncü sınıf ders programındaki tarih konuları ile ilgili kavramlara ilişkin öğrenci algıları [Student perceptions on the concepts related to the history subjects ıncluded in elementary fourth grade social studies course program]. International Journal of Turkish Education Sciences, 5, 147-158.

Üztemur, S., Dinç, E., & Acun, İ. (2018). Müzeler ve tarihi mekânlarda uygulanan etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin sosyal bilgilere özgü becerilerin geliştirilmesi [Developing students’ social studies-specific skills through the implementation of museum and historic place activities]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 46, 294-324.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008), Nitel Araştırma Yöntemleri [in Turkish]. Ankara: Seçkin Yayınevi

Yıldırım, T. (2018). 2007 & 2017 Tarih dersi öğretim programlarının karşılaştırılması [in Turkish]. Ahi Evran University journal of Kırşehir Education Faculty, 19(1), 994- 1019.

Yiğittir, S., & Kaymakcı, S. (2012), Sosyal bilgiler dersi öğretim programı uygulama kılavuzu’nda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi [Examination of activities in primary school social studies curriculum guides (4th to 7th Grades) in terms of value education approaches]. Ahi Evran University journal of Kırşehir Education Faculty,13(2), 49-73.

Downloads

Published

2020-12-31

Issue

Section

Research Article