INVESTIGATING FOURTH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT ACTIVE CITIZENSHIP THROUGH THEIR DRAWINGS

Authors

  • Ceren Çevik Kansu Bayburt University, Education Faculty, Department of Elementary Education, Bayburt, Turkey
  • Yücel Öksüz Ondokuz Mayıs University, Education Faculty, Department of Elementary Education, Samsun, Turkey

Abstract

There are some citizenship knowledge, skills and values that need to be hold by primary school 4th grade students. There are many methods or techniques for revealing active citizenship perception of students studying in this class. In this study, student drawings and explanation they have made regarding these drawings have been considered. The aim of this study is to determine the perceptions of 4th grade primary students about active citizenship through their drawings. This study was conducted in the spring semester of the 2012-2013 academic year. A total of 48 4th grade students attending primary school at Bayburt city in Turkey were observed. The interpretive content analysis method was used in the study and the study data were collected by means of draw-and-explain task. During data collection, the students drew pictures of active citizenship and explained their drawings. As a result of this study, the primary students' pictures mostly included humans, buildings like houses and schools, and nature items such as trees. In addition, it was observed that their drawings were grouped around environmental awareness, helpfulness, responsibility and patriotism. Pictures drawn by students showed that they were aware of examples of active citizenship behaviors in their environment. Research data were treated according to three themes determined in the content analysis: Environmental sensibility, cooperation and social responsibility. Although the students had studied different subjects related to active citizenship in the primary school curriculums, the pictures drawn by the students were limited to only one or two concepts. Primary school curriculums should include social skill education, character education and learning activities in order for students at younger ages to gain more active citizenship awareness. In future researches, how the gender, class level, parent education level, social and cultural differences affect the senses of the students regarding active citizenship can be investigated. Repeat of similar studies with different samplings and comparison of the results have been suggested.

Keywords: The 4th grade of primary student, active citizenship perception.

REFERENCES

Alerby, E. (2000). A way of visualizing children’s and young people’s thoughts about the environment: a study of drawings, Environmental Education Research, 6(3), 205–222.

Ayva, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersi öğrenme öğretme süreci ile ilgili öğrenci görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November 2010. Antalya-Türkiye. 276-282.

Bacanlı, H. (2002). Gelişim ve öğrenme. Nobel yayınları: Ankara.

Ball, M. & Smith, G. (1992). Analyzing and visualizing data. London: Sage.

Ballantyne, R. & Packer, J. (2002). Nature-based excursions: School students’ perceptions of learning in natural environments. International Research in Geografical and Environmental Education, 11, 218-236.

Banks, M. (2001). Visual methods in school research. London: Sage.

Barraza, L. (1999). Children’s drawings about the environment. Environmental Education Research, 5 (1), 49-66.

Belet, Ş. D. Ve Türkkan, B. (2007, Nisan). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimsel ifadelerinde algı ve gözlemlerini ifade biçimleri (Avrupa birliği örneği). VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Buldu, M. (2006). Young children’s perceptions of scientist: A preliminary study. Educational Research, 48 (1), 121-132.

Çiftçi, A. (2008). Vatandaşlık Bilgisi: Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

De Weerd, M., Gemmeke, M. & Ve Van Rj, C. (2005). Indicators for monitoring active citizenship and citizenship education. Research report fort he European Commision. Amsterdam: Regioplan. İnternet erişimi: ec.europa.eu/education/more-information/doc/citizenship_en.pdf

Deveci, H. & Ay, T. S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 167-181.

Duman, K., Yavuz, N. & Karakaya, N. (2010). İnsan Hakları ve Demokrasi (Vatandaşlık Bilgisi). Ankara: Data Yayınları.

Elkatmış, M. (2012). İnsan hakları ve vatandaşlık ara disiplini kazanımlarının gerçekleşme düzeyi. Akademik Bakış Dergisi, 29, Mart-Nisan 2012, 1-20.

Ercan, İ. (2001). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Ulusal ve Evrensel Değerler, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale: On Sekiz Mart Üniversitesi.

Ersoy, A. F. (2007). “Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Etkili Vatandaşlık Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ersoy, A. &Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online, 8(1), 57-73.

Fleer, M. (2002). Curriculum compartmentalisation? A futures perpective on environmental education. Environmental Education Researh, 8(2), 137-154.

Giarelli, E. & Tulman, L. (2003). Methodological issues in the use of cartoons as data. Qualitative Health Research, 13(7), 945-956.

Hoskins, B. (2006). Draft framework on indicators for Active Citizenship. Ispra: CRELL, (from Bryony L. Hoskins Æ Massimiliano Mascherini 2009).

Joslin, B., Pope, R. & Lim, H. (2007). More than volunteering: active citizenship through youth volunteering.

Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Kimber, D. & Smith, M. (1999). Field work, visits and work outside the classroom, M. Ashley (Ed.), Improving Learning and Teaching in the Humanities (ss. 101-118), Florence, USA: Taylor & Francis.

Manzanal, R. F., Barreiro, R. L. M. & Jimenez, M. C. (1999). Relationship between ecology fieldwork and student attitudes toward environmental protection. Journal of Research in Science Teaching, 36, 431-453.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Thousand Oaks, CA: Sage.

Nomer, E. (1983). Vatandaşlık Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Oğuz, A. (2007). Sen hiç bilim adamı gördün mü? VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 43-48). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Oktay, A. (2007). “İlköğretim: “Önemi ve insan hayatındaki yeri.” İlköğretim çağına genel bir bir bakış içinde(Ed. Oktay, A. and Unıtkan, Ö.). Morpa yayınları: İstanbul.

Oktay, A. (2007). (Ed.) Eğitim kavramı ve eğitim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Eğitim bilimine giriş içinde. Pegema yayınları: Ankara.

Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139.

Piper, H. & Garratt, D. (2004). “İdentity and citizenship: some contradictions ın practice.” British Journal of educational studies, 52 (3), 276-292.

Sadık, F., Çakan, H. & Artut, K. (2011). Çocuk resimlerinde yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi. İlköğretim Online, 10(3): 1066-1080.

Tai, L. Haque, M. T., McLellan, G. K., & Knight, E. J. (2006). Designing outdoor environments for children. Blacklick, USA: McGraw-Hill Professional Publishing.

TDK. (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Türkkan, B. (2004). Okulöncesi dönem çocuklarının yaptıkları resimlerin aile yaşamlarına ilişkin ipuçları bakımından değerlendirilmesi. I. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı içinde (s. 79-97). İstanbul: YA-PA Yayınları.

Türkmen, H. (2008). Turkish primary students’ perceptions about scientist and what factors are affecting the image of the scientists. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4 (1), 55-61.

Yardımcı, E. & Kılıç, G. B. (2010). Çocukların gözünden çevre ve çevre sorunları. İlköğretim Online, 9(3), 1122-1136.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5.baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. & Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.

Yurtul, F. & Artut, K. (2008). Çocukların şiddeti algılama biçimlerinin çizdikleri resimlerine yansımaları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15 (3), 149-155.

Downloads

Published

2015-06-30

Issue

Section

Research Article