IMPACT OF DIFFERENTIATED TEACHING IN DISTANCE EDUCATION PRACTICE ON GIFTED AND TALENTED PRIMARY STUDENTS

Authors

Abstract

The main purpose of the present study was to develop and apply a mathematics program that meets the academic and mental needs of gifted and talented primary school students during distance education and to test the effectiveness of the program. The current study involved 120 gifted and talented fourth-grade students, 60 of whom were in the experimental group and 60 in the control group. The distance learning program was prepared based on the parallel curriculum model and the differentiation techniques proposed by the grid model were used. For the collection of data, the Mathematics Achievement Test and the Attitude Scale for Mathematics were given to the students in the experimental and control group as pre-test and post-test. The paired-samples t-test was used to compare the pre-test-post-test scores of students in the experimental and control group. The independent group’s t-test was used to compare the post-test scores of the students in the experimental group with the post-test scores of the students in the control group. Also, covariance analysis was used to compare post-test achievement and attitude scores after controlling pre-test scores in the experimental and control groups. The results of this study indicate that a differentiated mathematics program delivered via distance education increased the achievement and attitude toward mathematics in the experimental group. It was also stated that conducting similar studies for different courses and comparing results will contribute to distance education.

Keywords: Distance education, gifted and talented children, primary school students, mathematics teaching, program differentiation.

REFERENCES

Altıntaş, E. (2014). Üstün zekali öğrenciler için yeni bir farklılaştırma yaklaşımının geliştirilmesi ve matematik öğretiminde uygulanması [Developing a new differentiation approach for gifted students and applied in mathematics education]. (Unpublished doctoral dissertation). Marmara University, İstanbul.

Akkaş, E. (2014). Farklılaştırılmış problem çözme öğretiminin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin matematik problemlerini çözmelerine, tutumlarına ve yaratıcı düşünmelerine etkileri. [The effects of differentiated problem solving instruction on mathematical problem solving, attitudes and creative thinking of gifted and talented learners]. (Unpublished master’s thesis) Abant İzzet Baysal University, Bolu.

Atalay, Z. (2014). Üstün zekâli ve yetenekli bireyler için farklilaştirilmiş sosyal bilgiler dersinde uygulanabilecek öğretim stratejileri [in Turkish]. HAYEF Journal of Education11(2), 339-358. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/93181

Avcı, S., & Yüksel, A. (2016). Farklılaştırılmış öğretim teori ve uygulama [in Turkish]. Ankara: Nobel Publishing.

Aydın, Z. (2011). İlköğretim 6. sınıf matematik dersinde kullanılan aktif öğrenme temelli etkinliklerin öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarına, akademik başarı ve yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi. [The effects of active learning activities on the 6th graders attitude towards mathematics classes and their creative thinking abilities]. (Unpublished master’s thesis). Gaziantep Unversity, Gaziantep.

Baki, A. (2018). Matematiği öğretme bilgisi [Knowledge of teaching mathematics]. Ankara: PegemA Publishing.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Deneysel desenler: Ön test-son test kontrol grubu desen ve veri analizi [Experimental designs: Pretest-posttest control group design and data analysis]. (5th Edition) Ankara: PegemA Publishing.

Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Manual of data analysis for social sciences]. (28th Edition) Ankara: PegemA Publishing.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk Ö., & Köklü, N., (2020). Sosyal bilimler için istatistik [Statistics for the social sciences].  (24th Edition) Ankara: PegemA Publishing.

Clark, D., Moore, G. W., & Slate, J. R. (2012). The advanced placement program and gifted learners: A comparative study of success. Mercer Journal of Educational Leadership, 1(1), 1-23.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Crosnoe, R., Morrison, F., Burchinal, M., Pianta, R., Keating, D., Friedman, S. L., & Clarke-Stewart, K. A. (2010). Instruction, teacher–student relations, and math achievement trajectories in elementary school. Journal of educational psychology, 102(2), 407-417.

Çalışkan, M. (2014). Bilişsel giriş davranışları, matematik özkavramı, çalışmaya ayrılan zaman ve matematik başarısı arasındaki ilişkiler [The relationships between cognitive entry behaviors, mathematics self-concept, the time allocated for studying mathematics and mathematics achievement]. The Journal of Turkish Social Research18(1), 345-357. https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/21491/230382

Dağdelen, S., & Ünal, M. (2017). Matematik öğrenim ve öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri [Problems and suggestions in mathematics teaching and learning process]. Journal of Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Education14(1), 483-510. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/28496/304444

Dobron, K. H. (2011). Gifted student’s perceptions of the differentiated curriculum. (Unpublished doctoral dissertation). University of Southern California Rossieer, California.

Doğan, E., & Saraçoğlu, S. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli fen eğitimi hakkindaki görüşleri [Views of science teachers on stem-based science educaton]. HAYEF Journal of Education16(2), 182-221. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhayefd/issue/49964/628818

Doganay, A., & Karip, E. (2006). Planning and evaluation in education. Ankara: PegemA Publishing.

Ekinci, O., & Bal, A. P. (2019). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarısına ve tutumuna etkisi [The effect of differentiated instruction on mathematical attitudes and achievements of third grade primary school learners]. Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, 7(2), 197-203.  https://doi.org/10.18506/anemon.462714

Eşı̇yok, B. (2017). Matematik dersinde öğrenme merkezleri uygulamasının öğrenciler üzerine etkisi [The effects of learning center approach in math classes on the students]. (Unpublished master’s thesis).  Marmara University İstanbul.

Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of multiple intelligences.  Hachette Uk.

Gregory, G. H., & Chapman, C. (2013). Differentiated instructional strategies: One size doesn’t fit all (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

Feldhusen, J. F. (1994). Leadership curriculum. In J. VanTassel-Baska (Eds), Comprehensive curriculum for gifted learners (pp. 347-365). Boston: Allyn and Bacon.

Haciomeroglu, G. (2017). Reciprocal relationships between mathematics anxiety and attitude towards mathematics in elementary students. Acta Didactica Napocensia, 10(3), 59-68. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1160567.pdf

Kane, H., & Brand, C. (2003). The importance of sperman’s g as a pschometric, social and educational construct. The Occidential Quaterly, 3(1), 7-30. https://toqonline.com/archives/v3n1/TOQv3n1Kane-Brand.pdf

Kansu, F. (2021). Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin sanat eğitimine yönelik bir farklılaştırma yaklaşımı. [A differentiation approach to the arts education of gifted and talented students]. (Unpublished doctoral dissertation) Gazi University, Turkey.

Kaplan, S. N. (1986). The grid: A model to construct differentiated curriculum for the gifted, systems and models for developing for the gifted and talented, Ed J. Renzulli, Conneticut: Creative Learning Press, pp. 180-193.

Kaplan, S. N. (2009). Layering differentiated curricula for the gifted and talented, methods and materials for teaching the gifted, Ed. by F. A. Karnes, S. M. Bean. (Eds.), Texas: Prufrock Press, p.107-136.

Karaduman, G. (2012). İlköğretim 5. sınıf üstün yetenekli öğrenciler için farklılaştırılmış geometri öğretiminin yaratıcı düşünme, uzamsal yetenek düzeyi ve erişiye etkisi [The effect of differentiated geometry teaching on creative thinking, spatial ability level and achievement for 5th grade gifted primary school students.]. (Unpublished doctoral dissertation) İstanbul University, İstanbul.

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler [Scientific research method: Concepts, principles, techniques]. (35th Edition) Ankara: Nobel Publishing

Karataş, Y. (2013). Farklılaştırılmış matematik öğretiminin üstün zekâ ve yetenekli öğrencilerde erişiye, yaratıcılığa, tutuma ve akademik benliğe etkisi [The effect of differentiated mathematics teaching on achievement, creativity, attitude and academic self-concept concerning gifted and talented students]. (Unpublished doctoral dissertation). İstanbul University, İstanbul.

Kılcan, F. (2005). 6. Sınıflarda ölçüler konusunun öğretiminde tematik öğretimin öğrencilerin matematik başarısına etkisi. [The effect of thematic teaching on the mathematics achievement of students in teaching the subject of measures in 6th grades]. (Unpublished master’s thesis). Marmara University, İstanbul.

Kocakaya, S., Okuyucu, M., Öner, M., & Uzunyol, B. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarına etki eden değişkenlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi [Analysis of variables affecting the attitudes towards mathematics of middle school students by structural equation model]. Journal of Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Education, 15 (1), 495-524. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/40566/497031

Kutlu Abu, N. K. A., & Gökdere, M. (2020). Üstün yeteneklilere yönelik farklılaştırılmış fen öğretim modülü hakkında sınıf öğretmeni adaylarının kavramsal algıları ve değerlendirmeleri [Evaluations and conceptual perceptions of prospective classroom teachers related to differentiated science teaching module for gifted students]. YYU Journal of Education Faculty, 17 (1), 768-798. https://doi.org/10.33711/yyuefd.751848

Levent, F. (2013). Üstün yetenekli çocukları anlamak: Üstün yetenekli çocuklar sarmalında aile, eğitim sistemi ve toplum [Understanding gifted children: Family, education system and society in the spiral of gifted children]. Ankara: Nobel Publishing.

Levy, H. M. (2008). Meeting the needs of all students through differentiated instruction: helping every child reach and exceed standards. The Clearing House, 81(4), 161-164.

Lim S. Y., & Chapman E. (2013). Development of a short form of the attitudes toward mathematics inventory. Educational Studies in Mathematics, 82(1), 145-164.

Linn, M. C. (2006). The knowledge integration perspective on learning and instruction. In K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences.

Maker, C. J. (1993). Creativity, intelligence, and problem solving: A definition and design for cross-cultural research and measurement related to giftedness. Gifted Education International, 9 (2), 68-77. https://doi.org/10.1177/026142949300900202

Maker, C. J. (1982). Curriculum development for the gifted. Rockville, MD: Aspen Publishers, Inc.

Maxey, K. S. (2013). Differentiated instruction: Effects on primary students' mathematics achievement. Northcentral University.

MoNE, (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) [Mathematics curriculum (Primary and secondary school grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8)]. Ankara: MEB publications.

Morelock, M. J., & Morrison, K. (1999). Differentiating ‘developmentally appropriate’: The multidimensional curriculum model for young gifted children. Roeper Review, 21(3), 195-200. https://doi.org/10.1080/02783199909553961

Öztürk, T., & Güven, B. (2012). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri [Teachers' views on the characteristics that an effective mathematics learning environment should have]. Papers presented at X. National Science and Mathematics Education Congress (1-10), 27-30 June, Niğde University.

Renzulli, J. S. (1977). The Enrichment Triad Model: A plan for developing defensible programs for the gifted and talented. Gifted Child Quarterly21(2), 227-233. https://doi.org/10.1177/001698627702100216

Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi delta kappan, 60(3), 180-184.

Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (1985). The schoolwide enrichment model: A comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.

Renzulli, J. S. (2016). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity. Prufrock Press Inc.

Renzulli, J. S. (2012). Reexamining the role of gifted education and talent development for the 21st century: A four-part theoretical approach. Gifted Child Quarterly, 56(3), 150-159. https://doi.org/10.1177/0016986212444901

Renzulli J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness. Conceptions of giftedness, Cambridge: Cambridge University Press. Ed. by R. J. Sternberg and J. E. Davidson, 246-279.

Rosnow, R. L., & Rosenthal, R. (1991). If you're looking at the cell means, you're not looking at only the interaction (unless all main effects are zero). Psychological Bulletin, 110(3), 574-576. https://doi.org/10.1037/0033-2909.110.3.574

Sak, U. (2009). Üstün yetenekliler eğitim programları [Gifted education programs] Ankara: Maya Academy Publishing.

Sak, U. (2013). Üstün zekalılar, özellikleri, tanılamaları, eğitimleri [Gifted children, their characteristics, diagnosis, and education], Ankara:  Vize Publishing.

Scrima, A. E. (2009). Implementing a mastery model through self quizzing in an online learning environment. Western Michigan University.

Springer, R., Pugalee, D., & Algozzine, B. (2007). Improving mathematics skills of high school students. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 81(1), 37-44. https://doi.org/10.3200/TCHS.81.1.37-44

Sternberg, R. J. (2003). Wisdom, intelligence, and creativity synthesized. Cambridge University Press.

Sternberg, R. J., Jarvin, L., & Grigorenko, E, L. (2011). Explorations in giftedness. New York: Cambridge University Press

Sezgin, K. A., & Baysal, Z. N. (2019). İlkokul 3. sınıf öğrencileri için geliştirilen düşünme becerileri programının öğrencilerin yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi [Examining the effects of thinking skills program developed for the primary school 3rd-grade students on their creativity levels]. HAYEF: Journal of Education16(1), 19-48. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/722671

Şaldırdak, B. (2012). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi [The effect of differentiated teaching practices on mathematics achievement]. (Unpublished master’s thesis).  Ankara University, Ankara.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik [Reliability and validity in social and behavioral measures]. Hüner Şencan.

Taş, F. (2013). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin üstbiliş becerilerine ve matematik akademik başarılarına etkisi [The effects of differentiated instructional design on students’ metacognitive skills and academic achievement]. (Unpublished master’s thesis). Atatürk University, Erzurum.

Taş F., & Sırmacı, N. (2018). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin bilişüstü becerilerine ve matematik akademik başarılarına etkisi [The effects of differentiated instructional design on students’ metacognitive skills and academic achievement] Erzincan University Journal of Education Faculty20(2), 336-351. https://doi.org/10.17556/erziefd.312251

Tekin, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation in education]. Ankara: Yargı Publisher

Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development

Tomlinson, C. A. (2009). Intersections between differentiation and literacy instruction: Shared principles worth sharing. New England Reading Association Journal, 45(1), 28-33. https://webcapp.ccsu.edu/u/faculty/TurnerJ/NERA-V45-N1-2009.pdf#page=34

Tomlinson, C. A. (2015). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda karma öğretim [Blended teaching in classrooms with gifted and talented students]. Ankara: Anı Publishing.

Tomlinson, C. A., & Hockett, J. A. (2008). Instructional strategies and programming models for gifted learners. In F. A. Karnes and K. R. Stephens (Eds.), Achieving excellence: Educating the gifted and talented (p. 154-169). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Tomlinson, C. A., Kaplan, S. N., Renzulli, J. S., Purcell, J., Leppien, J., & Burns, D. E. (2002). The parallel curriculum: A design to develop high potential and challenge high-ability learners. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Tortop, H. S. (2013). A new model program for academically gifted students in turkey: overview of the education program for the gifted students’ bridge with university (EPGBU). Journal for the Education of Gifted Young Scientists1(2), 21-31. https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37257/430277

Tortop, H. S. (2015). A comparison of gifted and non-gifted students’ self-regulation skills for science learning. Journal for the Education of Gifted Young Scientists3(1), 42-57. https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37559/433820

Wu, W. H., Hsiao, H. C., Wu, P. L., Lin, C. H., & Huang, S. H. (2012). Investigating the learning‐theory foundations of game‐based learning: a meta‐analysis. Journal of Computer Assisted Learning, 28(3), 265-279. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2011.00437.x

VanTassel-Baska, J., & Brown, E. F. (2007). Toward best practice: An analysis of the efficacy of curriculum models in gifted education. Gifted child quarterly, 51(4), 342-358. https://doi.org/10.1177/0016986207306323

Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği [Elementary and middle school mathematics] (Translation Editor: Prof. Dr. Soner Durmuş) (7th Edition). Ankara: Nobel Academic Publishing.

Van Tassel-Baska, J., & Wood, S. M. (2009). Theintegrated curriculum model. J. S. Renzulli, E. J. Gubbins, K. S. McMillen, R. D. Eckert and C. A. Little (Eds.), Systems and models for developing programs for the gifted and talented. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.

Vygotsky, L. S. (2011). The dynamics of the schoolchild’s mental development in relation to teaching and learning. Journal of cognitive education and psychology10(2), 198-211.

Yabaş, D. (2008). Farklılaştırılmış öğretim programının öğrencilerin özyeterlik algıları, biliş-üstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi [The effects of differentiated instructional design on students’ self-efficacy beliefs, metacognitive skills and academic achievement]. (Unpublished master’s thesis). Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.

Downloads

Published

2022-06-30

Issue

Section

Research Article